Výuka a koncepce hodiny

Úvodní hodina je informativní a je zdarma. Ujasníme si společně, na jaké úrovni v angličtině aktuálně jste a kam směřujete, abychom mohli ​vaše pokroky společně sledovat.

Začátečníci

Naučíte se základy angličtiny potřebné pro přežití v cizím jazykovém prostředí a získáte odrazový můstek pro další rozvoj svých znalostí. Budete umět základní společenské konverzační fráze s důrazem na správnou výslovnost. Bezpečně zvládnete interpretaci 
svých myšlenek v přítomném čase a budete si umět informace také získat. Obstojíte v základních situacích v restauraci, hotelu, na letišti a u lékaře. 


Věční začátečníci

Zopakujete si to, co již znáte a své znalosti si upevníte tak, abyste je mohli dále rozvíjet. Naučíte se ovládat další časy a rozšíříte svoji slovní zásobu, abyste mohli sdělit své minulé zážitky a budoucí ​plány v konkrétních situacích. Budete umět informace nejen předávat, ale i získávat a poslechem autentických materiálů zlepšíte své porozumění mluvenému slovu.
 

Pokročilí

Ke stanovení stupně pokročilosti slouží vstupní diagnostický test. Na základě výsledku tohoto testu se výuka  zaměřuje na zlepšení v oblastech, ve kterých student chybuje. Na to navazuje rozvíjení dalších znalostí a dovedností, podle aktuální potřeby. K ověřování pokroku mohou být využity dílčí minitesty. Výuka se opírá o kontakt s živým jazykem formou moderovaného poslechu s porozuměním a sledování videosekvencí.Náměty vyplývající ze zájmu studenta jsou vždy vítány. Výuka se zaměřuje především na mluvení a poslech. 
 

STANAG 6001

Mám praxi v přípravě ke zkouškám podle STANAG 6001 ​na úrovni SLP1 až SLP3 a mohu vám pomoci jak s přípravou ve všech testovaných dovednostech, tak v oblasti vojenské angličtiny. 
 

Konverzace

Konverzace pro úrovně A1 - C1 se zaměřením na přirozenost projevu se správnou výslovností. Aktivace stávající a získání nové slovní zásoby. ​Získáte větší sebejistotu a váš mluvený projev bude v běžných denních situacích plynulejší. Budete schopni lépe reagovat při konverzaci nejen s rodilými mluvčími. 
 

Angličtina s BBC

Moderovaným poslechem vysílání BBC si zlepšíte schopnost porozumět mluvenému slovu v autentické podobě. Na poslech vždy navazuje konverzace na aktuální téma z vysílání. Obohatíte si slovní zásobu nejen o nové výrazy či kolokace, ale také o idiomy a frázová slovesa. Ujasníte si i některé gramatické aspekty v praxi. 
 

Angličtina last minute

Alespoň základní minimum před cestou do zahraničí pro domluvu v základních situacích v hotelu, restauraci, na letišti a u lékaře.
 

Koncepce hodiny

Úvodní konverzace na aktuální témata 
Kontrola domácího úkolu 
Procvičení předchozí látky
Vysvětlení a procvičení nové látky
Poslech s porozuměním
Závěrečné zopakování nové látky
Zadání nového domácího úkolu

Celá lekce je vedena v přátelském a neformálním duchu a v závislosti na dané úrovni znalosti studenta začíná konverzací na aktuální témata, jako např. co je nového doma a ve světě, jaký byl víkend, co bylo v práci a podobně. Student má příležitost hovořit o tom, co je  mu blízké a co dělá a přitom průběžně dostává zpětnou vazbu a doplňuje si novou slovní zásobu. 
Následuje kontrola domácího úkolu s případným dodatečným vysvětlením a procvičením dané látky. Dále pokračuje blok s novou látkou a jejím následným procvičením.
Neopomíjenou součástí je také využití videa a nahrávek ke zdokonalování poslechu s porozuměním. Součástí každé hodiny je také průběžné obohacování slovní zásoby a rozšiřování znalosti idiomů, frázových sloves, rčení, přísloví a přirovnání.
Na závěr probíhá zopakování nové látky a zadání nového domácího úkolu.
Otázky se kladou a odpovídají bezprostředně a vlastní náměty jsou vítány.
V průhěhu lekce si student osvojuje funkce jazyka a řeší nové jazykové situace formou videurole play k získání nových jazykových dovedností. K procvičování jsou dle možností využívány i jazykové hry.
Během celé hodiny dostává student průběžně zpětnou vazbu ohledně slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti. 
Veškerá probíraná látka se promítá na tabuli a pokud má student zájem může si na USB disku odnést celou hodinu ve formě videa (cca 70MB) sebou domů jako studijní materiál. Video obsahuje pouze to, co se zobrazuje na promítacím plátnu a zvuk.
Tímto schématem se řídí každá hodina, avšak lze ji kdykoliv flexibilně přizpůsobit situaci a přání.